طراحی سایت

قالب وبلاگ

فیزیک گناباد (یادی از یک سفر)

طراحی سایت


فیزیک گناباد (یادی از یک سفر)
علمی، نمونه سوال و خاطراتی از سفر به امارات
نوشته شده در تاريخ سه شنبه پنجم آبان ۱۳۸۸ توسط رستگارپور

پاسخ تمرين هاي فصل اول

1-معادله حركت جسمي درSIبه صورت است.مطلوب است:

الف)بزرگي سرعت متوسط جسم دربازه زماني 1تا2ثانيه

ب)بزرگي سرعت متحرك درلحظه t=4s

پ)بزرگي شتاب متوسط متحرك دربازه زماني 2تا3ثانيه

ت)بزركي شتاب متحرك درلحظه t=4s

جواب:

الف )

ب)

پ)ت)


2-بيشينه شتاب اتومبيلي درحين ترمز كردن ،درجاده خشك5m/s2 ودرجاده خيس2m/s2 است.اگراتومبيل با سرعت 72km/h درحركت باشدوراننده ناگهان مانعي رادرفاصله 45 متري خودببيند،آيامي تواند اتومبيل رابه موقع توقف كند؟

الف)اگرجاده خشك باشد؟

 برخورد نمی کند


ب) اگرجاده خيس باشد؟(زمان واكنش راننده راناچيزبگيريد.)


برخورد می کند


3- اگردرتمرين قبل جاده خشك باشد و زمان واكنش راننده هم 0.5ثانيه باشد،آيا اتومبيل بامانع برخورد مي كند؟جواب:درمدت 0.5ثانيه كه زمان واگنش راننده است ،مسافت طي شده باسرعت 20m/s برابرخواهد بودبا:
اگراين مسافت رابه مسافت طي شده بعد ازواكنش راننده اضافه كنيم ،خواهيم داشت:40+10=50  برخورد می کند 


4- اتومبيلي درپشت چراغ قرمز ايستاده است.باسبزشدن چراغ ،اتمبيل با شتاب 2m/s شروع به حركت مي كند.درهمين لحظه كاميوني باسرعت ثابت 36m/s ازكنارآن عبور مي كند.

الف)نمودارهاي مكان-زمان وسرعت -زمان رابراي اتومبيل وكاميون رسم كنيد.

     نمودار مکان زمان اتومبیل                                             نمودار مکان زمان کامیون                          

ب)پس ازچه مدتي ،اتومبيل به كاميون مي رسد؟رشكل مقابل توپي درراستاي قائم به طرف بالا پرتاب مي شود.توپ پس از4ثانيه به محل پرتاب برمي گردد.توپ :

الف)باچه سرعتي پرتاب شده است؟

ب)تاچه ارتفاعي بالا مي رود؟

ج)باچه سرعتي به زمين مي رسد؟

د)بعدازچه مدت به زمين مي رسد؟( g=10 m/s2 ) 

5- بردارهاي مكان متحركي درلحظه هاي t1=5s و t2=25 s به ترتيب  و است.بزرگي سرعت متوسط ذره رابين دولحظه t1 و t2 به دست آوريد.بارسم يك نمودارجهت رانشان دهيد.

7- معادله حركت جسمي بادو رابطه زيردر SI داده شده است:

y=2t2+1 , X=6t

الف)معادله سرعت آنرابنويسيد و بزرگي سرعت رادر t=2s محاسبه كنيد.

ب)معادله مسير حركت رابه دست آوريد.

پ)بردارسرعت متوسط جسم رابين لحظه هاي t=1 و t=2ثانيه برحسب بردارهاي يكه j , i بنويسيد.

الف

ب)

پ)

8- لف)سرعت يك پرتابه رادرنقطه اوج برحسب V0 و a به دست آوريد:

ب)اگرنقطه فرود و نقطه پرتاب دريك صفحه افقي باشند،سرعت پرتابه راهنگام فرود برحسب a و V0 به دست آوريد.

جواب:

الف)سرعت قائم پرتابه درنقطه اوج صفراست،يعني Vy=0 وسرعت افقي ان ثابت وبرابر Vx=V0Cosa است.نتيجه مي شود:


  9-درشكل مقابل ،گلوله زردرنگ درامتداد افق پرتاب شده است.اگرگلوله قرمزرنگ به طورهمزمان رهاشده باشد،نشان دهيد كه آنها درحين سقوط درتمام لحظه هاارتفاع يكسان خواهند داشت.


معادله حركت گلوله زرد در راستاي قائم به صورت  و معادله گلوله قرمز كه رها شده وسقوط آزاد مي كند،به صورت  مي باشد.براي گلوله زرد a=0 است زيرا در امتداد افق پرتاب شده است.نتيجه مي شود:ملاحظه مي شود معادله حركت هر دو گلوله در راستاي قائم يكسان است.به عبارت ديگر آنها در حين سقوط درتمام لحظه ها ارتفاع يكسان خواهند داشت.

10--گاليله دريكي ازكتابهاي خودمي نويسد:(براي زاويه هاي پرتابي كه به يك اندازه اززاويه 45درجه بيشترياكمترند،بردهامساوي اند....)

(شكل مقابل).درستي اين گفته رااثبات كنيد.

 


بردپرتابه ازرابطه  به دست مي آيد.اگردراين رابطه به جاي a مقدار 45+a يا 45-a قراردهيم ، به نتايج يكساني براي مي رسيم.

11- - از روي يك پل به ارتفاع 20متربالاي سطح آب يك رودخانه ،جسمي رابه طور افقي باسرعت 30m/s پرتاب مي كنيم.

الف)چه مدت زماني طول مي كشدتاجسم به آب برخورد كند؟

ب)فاصله افقي نقطه برخوردبه آب تانقطه پرتاب چقدر است؟

پ)بزرگي سرعت جسم هنگام برخورد باآب چقدراست؟

الف) 

 ب)

پ)


12- هواپيمايي كه باسرعت360km/h درارتفاع 245m موازي باسطح زمين پرواز مي كند.بايدبسته اي رابراي سيل زدگان بيندازد.خلبان درچه فاصله افقي ،بسته رارهاكندكه به سيل زدگان برسد؟13--مطابق شكل مقابل جسمي به جرمm باسرعت اوليه وبازاويه a نسبت به افق پرتاب مي كنيم.فرض كنيدنيروي مقاومت هوا دربرابرحركت جسم قابل چشم پوشي است.

الف)بااستفاده ازپايستگي انرژي مكانيكي بزرگي سرعت جسم رادرنقطه A درارتفاعh ،ازنقطه پرتاب به دست آوريد.

الف) 


ب) 


رابطه نتيجه مي شود:

ملاحظه مي شود نتايج بند(الف)و(ب)يكسان هستند.  


14-درشكل مقابل سرعت اوليه توپ راطوري حساب كنيد كه توپ داخل سبد بيفتد.


اگرمبداء مختصات رانقطه پرتاب توپ درنظر بگيريم.مختصات سبدبرابرخواهدبودبا:

y=3-2=1m , x=11m

براي عبور توپ ازسبدبايد مختصان سبددمعادله حركت توپ صدق كند.باقراردادن مختصات سبددرمعادله فوق نتيجه مي شود:


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک